Pyetje / PërgjigjeSpeciale

Si bëhet ndarja e mishit të Kurbanit sipas Sheriatit?

669views

Sipas fukahave të medhhebit Hanefij dhe Malikij ndarja e kurbanit është e preferuar të bëhet në tri pjesë:

– Një pjesë të konservohet për veti dhe familjen e tij nëse ka nevojë,

– Një pjesë ti jepet të varfërve, e

– Një pjesë miqve dhe dashamirëve qofshin edhe të pasur.

Argument për këtë kemi hadithin e pejgamberit [Alejhis-selam] ku thotë: “ u pata ndaluar të konservoni mishin e kurbanit për veti, tash hani dhe konservoni nga ai”. (Ebu Davudi, Ibni Maxheh).