Kuriozitete

Ja numri i haditheve që i transmetojnë halifët e drejtë

526views

Të nderuar lexues, portali Breziiri.com, ju paraqet për kuriozitetin tuaj numrin e haditheve të Muhammedit a.s., të transmetuar nga njerëzit më të afërt të tij, sahabitë më të mëdhenj, katër halifëve e drejtë, hulefai-r-rashidinët.

Ju përcjellim numrin e haditheve të tyre në tetë koleksionet e mirënjohura të haditheve:

Koleksionet h. Ebu Bekri h. Omeri h. Osmani h. Alija
Sahihu i Buharit 32 137 25 96
Sahihu i Muslimit 9 74 30 67
Suneni i Tirmidhiut 22 78 19 142
Suneni i Nesaiut 22 96 27 137
Suneni i E. Davudit 11 76 15 110
Suneni i Ibn Maxhes 16 78 23 109
Musnedi i Ahmed 81 332 150 804
Suneni  Darimiut 17 106 23 118
Numri i haditheve 210 977 313 1583

(Breziiri)