Kuriozitete

Imamët më të mëdhenj të ummetit të Muhammedit a.s. ishin joarabë.

1.74Kviews

A e keni ditur se një pjesë e imamëve më të mëdhenj të Ummetit të Muhammedit a.s. ishin me prejardhje perse dhe turke.

Kështu pra, të gjithë autorët dhe përpiluesit e përmbledhjeve më të popullarizuara dhe me të sakta të haditheve të Pejgamberit a.s. nga Ehli Sunneti, si dhe imami i shkollës më të vjetër dhe me të madhe juridike, tabiiu, Imam Ebu Hanife, ishin, pra, me origjinë joarabe.

Ja, pra, po i përmendim edhe disa të tjerë prej tyre:

 • Imam Ebu Hanife
 • Imam Buhari
 • Imam Muslim
 • Imam Ebu Davud
 • Imam ibn Maxhe
 • Imam Bejheki
 • Imam Tirmidhi
 • Imam Hakimi
 • Imam Nesai
 • Imam Darimi
 • Imam Ishak b. Rahavejh
 • Imam Ibn Huzejme
 • Imam Ebū Hussein el-Asakir en-Nejsaburi
 • Imam el Gazali

 

(Breziiri)