IbadatPyetje / Përgjigje

Formimi i dy xhemateve në një xhami

656views

Ç’është dispozita fetare për grupin e dytë i cili falë namazin me xhemat në një xhami në të cilën parapkisht është falur i njëjti namaz me xhemat?

Përgjigjja:

Është mekruh përsëritja e xhematit në një xhami në të cilën xhemati është i njohur, si dhe nëse xhemati i dytë është i njëjtë sikur i pari. Nuk ka mekruh nëse bëhet fjalë për një xhami e cila është rreth rruge, në të cilën kthejnë udhëtarët. Gjithashtu, nuk është mekrhu për grupin e dytë të falen në të njëjtën xhami nëse ky grup dallon nga i pari, e dallimi arrihet atëherë kur falja nuk bëhet në mihrab.

(Hanefiski fikh , 1/339., ose më gjerërisht: Reddul – muhtar, 1/372.)