Personalitete

PersonaliteteTrashëgimi

Sahabët në akaidin e medh’hebit hanefi

Më i miri i umetit është Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Othmani, pastaj Aliu, kënaqësia e Allahut qoftë mbi të gjithë. Pastaj pjesa e ngelur e dhjetë të përgëzuarve, pastaj pjesa tjetër e sahabëve në bazë të gradës dhe vlerës së tyre. Pastaj tabiinët, pastaj tabi’t-tabiinët. Pastaj dijetarët e selefit dhe më pas dijetarët tjerë të fesë. Kënaqësi e Allahut qoftë mbi të gjithë. Ne e duam Ehlu’l-Bejtin e Pejgamberit të Allahut, salallahu alejhi ve alihi ve selem. I duam (dashuri nëne) gratë e tij, pasardhësit e tij, të afërmit e tij si dhe gjithë sahabet. Këta i përmendim vetëm...
1 2
Page 2 of 2