Personalitete

Personalitete

Mulla Ali ibn Sultan el-Karij dhe veprat e tij – Një bibliografi deskriptive –

Shkruan: Gibril Fuad Haddad Burimi: The Islamic Quarterly: vëll. 58, nr. 2, fq. 129-156 Përktheu: Fatih Ibrahimi Nuk dihet shumë rreth jetës së dijetarit prolifik Horasanian-Mekas Sufij Hanefij, jurist, recitues kanonik, dijetar sheriati, komentues, dijetar i logjikës, muhadith, kaligraf, historian, gjuhëtar, mësues Kur’ani dhe recitues - Mulla Nur ed-Din Ebu Hasan ibn Sulltan Muhammed el-Karij el-Harewij - pastaj el-Mekki - el-Hanefi (vd. 1014/1605). Ai është përshkruar prej el-Muhibbit si “një prej prijësve të mësimit dhe dijetari i pashoq i kohës së tij, shumë i dalluar në analizat e tij dhe në sqarimin e gjuhës” dhe nga Shewkani si “enciklopediku i...