Ahlak

Ahlak

Shanë dhe agjëron?!

Shanë dhe agjëron?! PYETJA: Nëse një person agjëron, d.m.th. nuk ha, nuk pi dhe nuk bën ndonji veprim tjetër që e prish agjërimin sipas fesë. Mirëpo, i njejti shan, fol fjalë të liga, etj. Ky person, a duhet ta agjërojë përsëri muajin e Ramazanit dhe a e prish agjërimin me këto gjëra? PËRGJIGJA: Allahu i Madhërishëm në Kur’anin famëlartë përkitazi me agjërimin ka thënë: "O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm". . Ajeti në fjalë qartë tregon se agjërimi mëton të...