Formimi i dy xhemateve në një xhami

Ç’është dispozita fetare për grupin e dytë i cili falë namazin me xhemat në një xhami në të cilën parapkisht është falur i njëjti namaz me xhemat? Përgjigjja: Është mekruh përsëritja e xhematit në një…

A lejohet që meshkujt të mbajnë vathë?!

Pyetja: A lejohet në Islam që meshkujt të mbajnë vathë në veshët e tyre?! Përgjigjja: Bismi’l-lahi’rr-Rrahmani’rr-Rrahim Për meshkujt është e ndaluar që të mbajnë vathë ose që t’i shpojnë veshët me qëllim që të vënë…

Çfarë dispozite ka namazi i bajramit?

Çfarë dispozite ka namazi i bajramit? A është ai vaxhib apo sunnet? Përgjigjja: Namazi Bajramit është vaxhib sipas një rivajeti nga Ebu Hanifeja, të këtij mendimi janë edhe Muhammed b. Hasan Esh-Shejbaniu, Imam Shafiu, dhe…