Akaid

AkaidHistori islame

Imam Ebu Hanife, ndjekës i as’habëve (tabi’in)

Sipas shumicës së dijetarëve të hadithit, tabi’in ose “ndjekës” është dikush që i ka takuar as’habët e Pejgamberit s.a.v.s., ose së paku i ka parë në gjendjen e besimit (imanit). Ndërsa nuk është e domosdoshme që të ketë qëndruar në shoqërinë e tij, ose të ketë përcjellë nga ky as’hab. Hafidh Ibn Haxher El-Askalaniu pohon se ky është përkufizimi më i mirë (I’la ‘us-Sunen, 19, 306). Alame Iraki, Ibn Es-Salahu, Neveviu dhe Hakimi (dijetarët më të mëdhenj të terminologjisë së hadithit – vërejtje e përkthyesit), ndër të tjerët, gjithashtu, pajtohem me këtë përkufizim. Sipas këtij përkufizimi gjerësisht të aprovuar, Imam...