Dituria është thesari i myslimanit

Feja islame e mbështet zhvillimin dhe përparimin e njerëzimit në dituri. I pari verset kur’anor që iu komunikua Muhamedit a.s. ishte: “Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (çdo gjë)”. Është më se…

Kopshtet e xhennetit në dunja

Është transmetuar se Pejgamberi ynë i bekuar, Muhammedi a.s., ka thënë: “Kur të kaloni pranë kopshteve të xhennetit, uluni të pushoni! Thanë: Cilat janë kopshtet e xhennetit? Tha: Hallkat e dhikrit.“ Në komentin e Imam…